วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2551

คุณธรรมจริยธรรมของครู

รายงานด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. การมีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
3. การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ผู้เรียน และบุคคลทั่วไป
4. การประพฤติและปฏิบัติตนตามครรลองของวัฒนธรรมหลักธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทย
5. การเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ